تبلیغات
ミ☆ First Korean Story Blog ☆ミ
عكس 98 - سرور 29
 

sorry

 

نویسنده:atefeh

سلام دوست جونیاخوفید؟چه خبرازدرسا؟امیدوارم موفق باشیدخب نیومدم داستان بذارم معذرت می خوان نتونستم بتایپممیدونم اون هفته هم نذاشتم اینم روش دیگه اون دوتاخواننده ی داستانمم پرشدن اماامیدوارم که بازداستانموبخونیدهفته دیگه سعی می کنم بذارمالبته شمام بایدنظربدیداخب حالا بگذریم حالاکه اومدم بذارواسه خودمویونگی یه تفلدکوشولوبگیرماین هفته هم تفلدمنه هم یونگیهوریاااااااااااااااااااتفلدم مفارک تفلدش مفارکهه هه خودم واسه خودم تفلدمی گیرم البته تفلدم دوشنبه هست ولی چون نیستم الان به خودم تولدموتبریک می گمبه یونگی ناناسه لپویی هم تبریک می گم امیدوارم99990000000000000000000000000000000سال  زنده باشههووجونیا به شمام تبریک می گم این هفته شادباشیدتفلدآقامونهخب خب دیگه بسه من میرم ولی بازم تفلدیونگی روتبریک می گم

بووووووووووووش برای همتون دوستون دارم بای تاهای عسیسا